Algemene voorwaarden

DIENSTVERLENING
a. De Nieuwe Vrouw levert coaching aan particulieren en bedrijven. NOBCO: ‘Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen’. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de NOBCO gedragscode en dat het belang van de coachee centraal staat.

b. Het karakter van de coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling. De richting van de ontwikkeling wordt in een coachvraag vastgelegd en in het werkplan vastgelegd. Deze coachvraag wordt door coachee en coach van DNV samen vastgesteld. Ook als werkgever de opdrachtgever is heeft zij geen inmenging in de inhoud en doelen van het coachtraject.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in haar persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die zij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor haar verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach. Ook twijfels bij de coachee die ontstaan tijdens de contacten, moeten direct worden gemeld.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. DNV heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De coach van DNV helpt naar beste weten de klant om de doelen in het werkplan te behalen. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de DNV filosofie. Een resultaat verplichting kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, niet worden gegarandeerd of geëist. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor haar verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de coachee op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h. ad1. Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach- en adviesafspraken met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 – 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.
In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

ad2. Stoppen van het traject. In geval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en afrondingssessie is. In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt indien gewenst het bedrag voor de resterende aantal gesprekken teruggestort minus 1 sessie (1,5 uur) administratie kosten.

ad3. Annulering/verzetten trainingen en workshops.
– Bij annulering tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training/cursus : geen kosten.
– Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training/cursus 50 % van de training/cursuskosten.
– Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de training/cursus:
100 % van de training/cursuskosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.
50 % van de training/cursuskosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

  1. VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijkheid gewaarborgd

De vertrouwelijkheid tussen coach en coachee is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van de coaching. Daarom worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: De coach is onafhankelijk en onpartijdig. De coach rapporteert aan niemand zonder medeweten en toestemming van de coachee over coachingstraject en inhoud.

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Klantgegevens en inhoudelijke informatie over het coachtraject worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet aan de opdrachtgever, zelfs niet als dit de werkgever is. De Nieuwe Vrouw werkt volgens de NOBCO gedragscode waarin dit verplicht wordt gesteld.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende coachee, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de coachee. Na de coaching worden de dossiers vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke coachee met dit probleem door de coach is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een coachee niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Mocht de coach op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de coach tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

Mocht de coach onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een coachee of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze klant gemoeid is.

6. Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing.